Foreningsvedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er   Linedance4all   og dens hjemsted er Egedal Kommune.

 

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er:

 

 • At give medlemmerne mulighed for at modtage undervisning i og danse Linedance.
 • At fremme interessen for og kendskabet til Linedance og dens forskellige changrer, samt herigennem at skabe livsglæde og højt humør, samt udbygning af det sociale samvær for medlemmer og gæster.
 • At give medlemmerne mulighed for at dyrke motion på en sjov måde, samt at styrke sammenholdet medlemmerne imellem.
 • At give medlemmerne mulighed for at dele deres interesse for linedance med andre foreningers medlemmer, ved samarbejde og besøg hos andre foreninger

 

§ 3. Betingelser for medlemskab

Som medlemmer af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

 

§ 4. Kontingent

Til drift af foreningens formål betales et årsgebyr samt et årligt kontingent, hvis størrelser fastsættes af bestyrelsen.

Foreningens instruktør er fritaget for årsgebyr og kontingentbetaling.

 

§ 5. Regnskab og intern revisor.

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabsmaterialet bilagsrevideres af den interne revisor, inden regnskabet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler opbevares i banken, dog kan der være en mindre kassebeholdning af kontanter indtil disse, hurtigst muligt, sættes i banken.

 

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år inden 30/4 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 7. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 7. Valg af intern revisor.
 8. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i kontingentrestance har ikke stemmeret. Medlemmer, der er i kontingentrestance, kan ikke deltage i bestyrelsesmøderne, før restancen er indbetalt.

 

Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

 

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.

 

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal fra bestyrelsen eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

§ 10. Tegningsret for foreningen

Foreningen tegnes af bestyrelsen. Kassereren/formanden har eneprokura til bankkontoen i foreningens interesse.

 

§ 11. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand vælges de ulige år, kasserer og sekretær/næstformand vælges de lige år.

 

Der vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

 

Bestyrelsen er berettiget til at eksludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil.  

 

Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 12. Foreningens ophør

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

 

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

 

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud en almennyttig forening eller organisation efter eget valg.

Del siden